Język polskiDeutche Sprache

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Drukarnia Sady Zenon Gil Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Drukarnia Sady Zenon Gil. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia Sady Zenon Gil z siedzibą w Krapkowicach os. Sady 2, 47-303 Krapkowice. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.
  • Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług realizacji obowiązków Drukarnia Sady Zenon Gil przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych ochrony praw Drukarnia Sady Zenon Gil zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, uzasadnionego interesu Drukarnia Sady Zenon Gil w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Drukarnia Sady Zenon Gil (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. Drukarnia Sady Zenon Gil może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: podmiotom, z którymi Drukarnia Sady Zenon Gil ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Drukarnia Sady Zenon Gil przewidzianych prawem, ochrony praw Drukarnia Sady Zenon Gil zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Drukarnia Sady Zenon Gil w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Drukarnia Sady Zenon Gil może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, podmioty świadczące usługi księgowe lub informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Drukarnia Sady Zenon Gil zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Drukarnia Sady Zenon Gil, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Drukarnia Sady Zenon Gil.. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, macie Państwo prawo do: żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Drukarnia Sady Zenon Gil potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Drukarnia Sady Zenon Gil dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Drukarnia Sady Zenon Gil ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Drukarnia Sady Zenon Gil wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Drukarnia Sady Zenon Gil oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Drukarnia Sady Zenon Gil może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Pan Piotr Gil, drukarnia@sady.net.pl, 77 466 70 24.